Producenci

Kategorie

Promocje

Najczęściej kupowane

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

WWW.LIFESTYLEHOME.PL

 

DEFINICJE

 

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.lifestylehome.pl 
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy.
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.
 4. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 5. Sprzedający -  podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: Life Style Home Aleksandra Modrakowska (NIP: 9552098800, REGON: 321008651) Siedziba: ul. Czerwona 23/1 , 70-781 Szczecin
 6. Kupujący – Osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Produkt(y)  – towary sprzedawane przez Sprzedającego w Sklepie: lampy, artykuły oświetleniowe, inne artykuły wyposażenia wnętrz.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 1. Kupujący akceptuje Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.
 4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z  powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 2

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie: numer infolinii: 508 312 709, e-mailem – sklep@lifestylehome.pl, Komunikator GG 3325868 Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

§ 3

Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Produktów. Sprzedawane Produkty wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu. Podawane ceny dotyczą jednej sztuki Produktu danego rodzaju.

 

Rozdzial II

PROCEDURA ZAKUPU

 

§4

 1. Treści zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący składa Sprzedającemu ofertę nabycia Produktów (Zamówienie).
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedającego. 

§5

 1. Kupujący składa Zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłania go do Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. W formularzu Kupujący wskazuje Produkty, które chce zamówić. Kupujący podaje także następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktu. Dodatkowo, w razie potrzeby, Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury VAT. 
 3. Akceptowane przez Sprzedającego Zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że Sprzedający przyjął je do realizacji. Potwierdzenie jest przesyłane e-mailem, do którego Sprzedający załącza także treść obowiązującego Strony Regulaminu.
 4. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w podany link.
 5. Potwierdzenie, o ktorym mowa w ust. poprzedzającym, zawierające informacje o treści Umowy, jest dołączane w formie pisemnej do przesyłki z Produktami.
 6. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmian Produktów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego. 
 7. Sprzedający jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Kupującego danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Sprzedający może powstrzymać się od realizacji zamówienia, aż do ich wyjaśnienia. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
 8. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

 

 

Rozdział III

PROCEDURA ZAKUPU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

§6

 1. Przepisy niniejszego rozdzialu dotyczą sprzedaży na rzecz podmiotów nie będących konsumentami.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w zakresie w jakim Strony nie umówiły się inaczej.
 3. Postanowienia innych rozdzialów Regulaminu mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym rozdziale.
 4. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 661 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego. 

§7

Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, lub niedostarczenia produktu. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego Produktu w danym terminie, lub dostarczenia Produktu, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

§8

Kupujacy pod rygorem utraty uprawnienia do reklamacji Produktu, powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej doręczenia, oraz dokonać przeglądu zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki lub niewłaściwej zawartości jakościowej lub ilościowej przesyłki, Kupujący powinien przy udziale osoby doręczającej sporządzić protokół oględzin przesyłki, określający wykryte nieprawidłowości chyba, że sporządzenie protokołu było niemożliwe.

 

Rozdział IV

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

§9

 1. Ceny Produktów podane są na stronach Sklepu. Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Koszty przesyłki zależne są od rodzaju dostawy wybranej przez Kupującego i określone są na stronach Sklepu.
 3. Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką fakturę VAT lub osobnym listem poleconym.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Sprzedającego. 

§10

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

 1. za pobraniem – Kupujący należność za Produkt i przesyłkę uiszcza kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 2. przelewem – Kupujący przedpłaca należność za Produkt i przesyłkę na konto Sprzedającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A nr rachunku: 28 1030 0019 0109 8530 0048 6753 lub Millennium Bank nr rachunku 50 1160 2202 0000 0002 4065 7680

.§11

 1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej   lub Poczty Polskiej.
 2. Kupujący powinien skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Kupujący powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i o ile to jest możliwe, przy jej udziale sporządzić protokół szkody. Brak protokołu nie stanowi przeszkody dla wszczęcia postepowania reklamacyjnego.
 3. Termin dostawy wynosi 7 dni chyba, że Strony ustalą w drodze indywidualnie prowadzonych negocjacji termin dluższy. Termin dostawy jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, przy przesyłce za pobraniem, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

 

 

Rozdział V

OCHRONA  KONSUMENTA.

 

§12

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. Nr 22, poz.  271 ze zm.) Kupujący, będący konsumentem może zrezygnować z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Produkt nie nosi śladów użytkowania ani nie został w żaden sposób zniszczony.

      2.   Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w §12 ust. 1,
  2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 2.  6) dostarczania prasy,
 3. 7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 

 1. Zwracany Produkt należy odesłać, w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi i ewentualną kartą gwarancyjną. Sklep gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

 

 

Rozdział VI

REKLAMACJE i GWARANCJA JAKOŚCI

 

§13

Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane osoby reklamującej, oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.

 

Rozdział VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

§14

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Produktów.
 2. Kupujący w toku procedury zakupu Produktów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

 

Rozdizał VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§15

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie i nie mają mocy wstecznej, co oznacza, w szczególności, że nie stosuje się ich do wcześniej zawartych Umów.